Szakirodalom

Albert Gábor: Emelt fővel. In.: Magyarország felfedezése sorozat. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1983. Újra kiadva: Pont Kiadó, 2010.

Andrásfalvy Bertalan: A bukovinai székelyek kultúrájáról. In.: Népi kultúra népi társadalom. A MTA Néprajzi Kutató Csoportjának évkönyve VII. Főszerk.: Ortutay Gyula. Akadémiai Kiadó, Bp. 1973.

Andrásfalvy Bertalan: Néprajzi jellegzetességek az észak-mecseki bányavidék gazdasági életében. Különnyomat a MTA Dunántúli Tudományos Intézetének ” Az észak-mecseki bányavidék regionálisvizsgálata. ” című kötetből. Bp. 1972.

Antal Béla: Emlékek a hadikfalvi székelyek életéből. Bonyhád, 2000.

Balassa Iván: Székely Múzeum, Bonyhád, Tolna megye, 1947-1950. Adalékok a Székely Nemzeti Múzeum második világháború utáni történetéhez.

Balázs Kovács Sándor – Deli Erzsébet: Kézművesek, népi iparművészek Tolna megyében. Szekszárd, 1999.

Bakó Elemér: Leánylopás a bukovinai székelyeknél. Ethnographia, LII. 1941, 146-147.

Belényesy Márta: Kultúra és tánc a bukovinai székelyeknél. Akadémiai Kiadó, Bp. 1958.

Benedek András – Vargyas Lajos: Az istenesi székelyek betlehemes játéka. Ethnographia, LIV. 1943. 155-176.

Beszédes Valéria: Szőcs Boldizsár meséi. Budapest, 2004.

Bodor György: Székely honfoglalás 1945-ben. In.: Valóság 1975/3-4.

Bodor György: A honismereti munka kezdetei a dunántúli székelyek körében. Honismeret 5-6. 90-95.

Bognóczky Gézáné: Az andrásfalvi nő szerepe a családban és a társadalomban. Nő a társadalomban. Szerk.: Gémes Balázs. Szekszárd, 2002.

Bosnyák Sándor:
A bukovinai magyarok hitvilága I. Folklór Archívum 6. Bp., 1977.
A bukovinai magyarok hitvilága II. Folklór Archívum 16. Bp. 1984.

Bukovinai Székely Konyha – Nagy Antalné Ferencz Regina ételei. Szerk.: Csibi Krisztina. Völgységi Múzeum – Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, Bonyhád, 2008.

Csermák Géza: Az istensegítsiek állatorvoslása. Ethnographia 1949, 236-266.

Csupor Tibor: Bukovinaiak. Valóság 1979/5.

Csupor Tibor: Mikor Csíkból elindultam. Magyarország felfedezése sorozat. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1987.

Dégh Linda: Egy székely lakodalmi ének eredetének kérdése. Ethnographia, LXI. 1950, 57-73.

Dégh Linda: Ismeretlen típusú népmese a dunántúli székelyeknél. Ethnographia, LXI. 1950, 172-174.

Dégh Linda: Kakasdi népmesék I. ÚMNGY, VIII. Budapest, 1955.

Dégh Linda: Kakasdi népmesék II. ÚMNGY, IX. Budapest, 1960.

Dégh Linda: Az egyéniségvizsgálat perspektívái. Ethnographia, LXXI., 1960. 28-44.

Diószegi Vilmos: A bukovinai székely boszorkány kapcsolata az állatokkal. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs, 1957, 57-69.

Diószegi Vilmos: Az „agos” gyerek a bukovinai székelyeknél. Népr. Közl., V. 1. sz. 1950, 87-92.

Fazekas Tiborc: A bukovinai székelyek szókincsének változása. In Néprajzi Látóhatár 5:1-2., 235-238. o., 1996.

Fábián Ágostonné: Az aranyszőrű bárányka. Bukovinai székely népmesék. Szerk. Kovács Ágnes. Hanglemez. Budapest, 1982.

Fábián Ágostonné: Az eltáncolt papucsok. Bukovinai székely népmesék. Szerk. Kovács Ágnes. Budapest, 1984.

Fábián Margit: László Márton, a bukovinai halottaskönyv írója. Honismeret, XIII. 2. 1985, 34-38.

Fábián Mártonné: Bukovinai andrásfalvi székely szőttesek – Balbina néni gyűjtései. Szekszárd, 2000.

Fehér István: A magyarországi németek kitelepítésének nemzetközi és hazai összefüggései. In.: A Völgység két évszázada. Szerk.: Szita László-Szőts Zoltán. Bonyhád, 1991.

Fél Edit: Adatok a bukovinai székelyek rokonsági intézményeiről. Néprajzi Közlemények 4. 1958, 3-16.

Foki Ibolya – Solymár Imre – Szőts Zoltán: Források a bukovinai székelyekről. Szekszárd, 2000.

Forrai Ibolya: Gazdálkodás a régi Hadikfalván. In Néprajzi Látóhatár 5:1-2., 131-135. o., 1996.

Forrai Ibolya: Népi írásbeliség a bukovinai székelyeknél. Bp. 1987.

Forrai Ibolya: Hadikfalva falukönyve 1799-1874Fontes Musei Ethnographiae 9. Bp. 2006.

Földes László: A budajenőre telepített székelyek betlehemezése. Ethnographia, LXIX. 1958, 209-259.

Földes László: Küsmödi Bálint élettörténete. Népr. Közl., XXII. 1978. 121-219.

Földi István: Mádéfalvától a Dunántúlig. Szekszárd, 1987.

Füzes Miklós: Forgószél. Be- és kitelepítések Délkelet-Dunántúlon 1944-48 között. Pécs, 1990.

Füzes Miklós: Völgységi forgószél. Népességi viszonyok változásai a régióban. In.: A Völgység két évszázada. Szerk.: Szita László-Szőts Zoltán. Bonyhád, 1991.

Gáspár Simon Antal: A bukovinai magyarok története (részletek). In Népi írásbeliség a bukovinai székelyeknél, szerk. Forrai Ibolya. 185-191. o. Budapest: Múzsák Közművelődési Kiadó, 1989.

Gáspár Simon Antal: Az én szülőföldem, a bukovinai Istensegíts. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1986.

Gegő Elek: A moldvai magyar telepekről. Buda, 1838.

Gombos György: Bukovinai székelyek hazatelepítése. Újabb tennivalók. Magyar Külügyi Társaság, Bp., 1942.

Györgyi Erzsébet: Házasságkötés és szokásköre a bukovinai székelyeknél. Néprajzi Közlemények 3-4. 1962. 3-91.

Halász Antal: A hazatértek. A bukovinai magyarok kétszáz esztendeje. Nagyvárad, 1941.

Halász Péter: A vöröshagyma termesztése a bukovinai székelyeknél. Agrártörténeti Szemle. 1973. 507-524.

Höfler Lajosné: Székely gyermekjátékok Bukovinából. In Tolna Megyei Kalendárium 1994., 154-155. o. Szekszárd: Mark-Komm Kft, 1994/b.

Höfler Lajosné: A bukovinai székelyek viselete. In Néprajzi Látóhatár 5:1-2., 173-198. o., 1996.

Höfler Lajosné Kelemen Emma: Bukovinai székely népmesék. Bonyhád, 1998.

Höfler Lajosné: A bukovinai székelyek viselete. In Tanulmányok a bukovinai székelyekről 1995-1998. 74-111. o. Közreadja Höfler Lajosné. Bonyhád, 1999.

Jakab Elek: Székely telepesek Magyarországon. Századok. 1896.

Jancsó Elemér: A bukovinai magyarok mai helyzete. Magyar Szemle 1934. 14-21.

Jancsó Elemér: A bukovinai magyarok. Kolozsvár, 1938.

Kelemen Zoltán: Tolna megyei székely népmesék. Szekszárd, 1954.

Kemény Lajosné Varga Mária: Hertelendyfalvi székely varrottasok. Thurzó Lajos Közművelődési Központ. Zenta, 2004.

Kis-Várday Gyula: A bukovinai székely falvak. Ethnographia. 1933, 131-139.

Kiss Lajos: A bukovinai székelyek tánczenéje. In A magyar népi tánczene, szerk. Virágvölgyi Márta-Pávai István. 195-218. o. Budapest: Planétás Kiadó, 2000.

Kiss Lajos – Bodor Anikó: Az aldunai székelyek népdalai. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1984.

Kóka Rozália: „Betlehemek pusztájában” – Hadikfalvi csobánolás. Folkmagazin 6 (4), 40. o., 1999.

Kóka Rozália: Egy asszon két vétkecskéje. Ötlet, 1989.

Kovács Ágnes: A XX. Században rögzített népmeseszövegek XIX. Századi nyomtatott forrásai. Népi kultúra-népi társadalom, IX. 1977. 138-188.

Kovács Ágnes: Benedek Elek és a bukovinai székely mesemondók. Folklór, társadalom, művészet 10-11. Kecskemét, 1982.

Kovács Ágnes: Bukovinai székely mesemondók. Folklór és tradíció, I. 1984. 291-313.

Kőhegyi Mihály-Tóth Ágnes: Bodor György összefoglaló jelentése a Bonyhád környéki telepítésről. In.: A Völgység két évszázada. Szerk.: Szita László-Szőts Zoltán. Bonyhád, 1991.

László Mihály: A bukovinai és moldvai csángók. Földr. Közl., 1877. 193-199.

László Mihály: Keleti testvéreink. Bp. 1882.

Lőrincz Aladárné: Bukovinai székely szőttesek – technikák és mintalapok. Szekszárd: Wosinsky Mór Megyei Múzeum, 2000.

Lőrincz Etel: Bukovinai festékesek. In Néprajzi Látóhatár 5:1-2, 199-208. o., 1996.

Lőrincz Etel: Bukovinai székelyek festékes szőnyegei. Hagyományos és új szőnyegek mintakincse, szövésmódja. Hagyományok Háza, Népművészeti Módszertani Műhely. Budapest, 2005.

Lőrincz Imre: A bukovinai Istensegítstől a völgységi Majosig. Tények és tanúk sorozat. Magvető Könyvkiadó, Bp. 1986.

Lőrincze Lajos: A tolna-baranyai (volt bukovinai) székelyek névadási szokásaihoz. Ethn. LIX. 1948, 36- 49.

Mikecs László: Csángók. Bp. 1941.

Nagy György: Emlékirat az al-dunai munkálatokról és a bukovinai magyarok hazatelepítéséről. Szeged, 1883.

Nagy Sívó Zoltán: Bukovina, mit vétettem? Újvidék (Novi Sad): Forum Kiadó, 1999.

Dr. Németh Kálmán: Százezer szív sikolt. Bácsjózseffalva, 1943.

Oberding József György: A bukovinai magyarság településtörténeti és társadalomrajzi vázlata. Kolozsvár, 1939.

Oberding József György: Az óromániai magyarság. Pécs, 1940.

Olsvai Imre – Könczöl Ferenc: 88 Tolna megyei népdal. Szekszárd, 1974.

Ortutay Gyula: Két előadás. Egyetemi Nyomda, Bp. 1947.

Ősy-Oberding József: A bukovinai székelyek letelepítése a Dunántúlon. In.: Agrártörténeti Szemle IX. évf. 1967/1-2.

Penavin Olga – Matijevics Lajos: A jugoszláviai székely telepek nyelvatlasza. Újvidék, 1978.

Péter László: Vándorfecske hazatalál? Kalandozások Madéfelvától Bukovináig, Bukovinától az Al-Dunáig.Timp Kiadó 2008. Bácska-Topolya.

Rónai Béla: A bukovinai székelyek nyelvéről (A bukovinai székely nyelvjárás főbb sajátosságai). In Bukovinai székely népmesék I. kötet, szerk. Sebestyén Ádám. 331-341. o. Szekszárd: Tolna megyei Tanács VB. Könyvtára, 1979.

Rudolf László: Bukovinai Székely Családok 1. kötet. Józseffalva. Szerkesztő: Rudolf László és Elisabeth Long. Kerényi Nyomdaipari Kft. Bátaszék, 2008.

Rudolf László: Józseffalvi fényképalbum. Kerényi Nyomdaipari Kft. Bátaszék, 2008.

Sajti Enikő: Székely telepítés és nemzetiségpolitika a Bácskában – 1941. Nemzetiségi Füzetek 6. Sorozatszerk.: Kővágó László. Akadémiai Kiadó, Bp. 1984.

Sántha Alajos: Bukovinai magyarok. Első kiadás. Szőcs Lajos Könyvnyomdája. Kolozsvár, 1942.

Sántha Alajos: Bukovinai magyarok. Második kiadás. Csátalja, 2009.  Kerényi Nyomdaipari Kft.

Sebestyén Ádám: A bukovinai andrásfalvi székelyek élete és története Madéfalvától napjainkig. Szekszárd: Tolna Megyei Tanács VB. Művelődésügyi Osztálya, 1972.

Sebestyén Ádám: Népdalcsokor. Bukovinai andrásfalvi népdalok. Szekszárd, 1976.

Sebestyén Ádám: Gazdálkodás a bukovinai Andrásfalván. Szekszárd, 1976.

 Sebestyén Ádám: Bukovinai székely népmesék. I-IV. Szekszárd, 1979-1986.

Sebestyén Ádám: A bukovinai székelység tegnap és ma. Tolna Megyei Könyvtár. Szekszárd, 1989.

Sebestyén Ádám: Kakasdi stációk. (Nagy Janka Teodóra – Szabó Géza szerk.) Szekszárd, 1994.

Sebestyén Ádám: A bukovinai székelység tegnap és ma. Bővített második kiadás. Ad Librum Kft. 2009.

Sebestyén Ádám: Gyógyító praktikák. Kiadta: Sebestyén Imre Dezső, 2008.

Sebestyén Ádám: Bukovinai székely népmesék. Márika néni meséi. Átdolgozott kiadás. Ad Librum Kft. 2009.

Sebestyén Ádám-díjasok 1996-2000. A Székely Szövetség tíz éve. Völgységi füzetek VII. Szerk.: Szőts Zoltán. Völgység Nyomda. Bonyhád, 2000.

Sebestyén István: Tréfás székelyfonó. Mulatságos bukovinai székely történetek, énekek. Rézbong Kiadó, 2006.

Sebestyén István: Serkenj lelkem. Téli ünnepkörhöz kötődő népénekek, beszédek a bukovinai székelyeknél. Rézbong Kiadó, 2006.

Sebestyén István: A szegény ember bőrpuskája. Székely pajzánságok és egyéb cifra történetek. CD-melléklettel. Rézbong Kiadó, 2008.

Szabados Mihály: Egy telepítés tanulságai. Magyar Szemle, 3. sz. 1941.

Szabó Imre: A dévai csángó-székely telepesek lakása és lakberendezése. NÉ., IV. 1903, 208-221.

Szabó Imre: Dévai csángó-székely népviselet és táplálkozás. NÉ., V. 1904, 69-84.

Szabó Imre: A dévai csángó-székelyek karácsonya. NÉ., VI. 1905, 12-24.

Szádeczky Lajos: A bukovinai magyarok közt. Úti emlékek. Pesti Napló, 1880. dec. 25.

Szádeczky Lajos: Moldván át. Úti emlékek. Pesti Napló, 1881. jan. 13.

Szádeczky Lajos: A székely határőrség szervezése 1762-64-ben. Bp., 1908.

Székely Magina – Rudolf László: Székely Albert józseffalvi ezermester. Szerk.: Döményné Székely Ilona, Rudolf László. Készült a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének és a család anyagi támogatásával. Kerényi Nyomda, Szekszárd. 2005.

Szőts Zoltán: A völgységi nemzetiségi-etnikai csoportok együttélése a második világháborútól napjainkig. Bonyhád-Szekszárd, 2007.

Talpassy Tibor: A föld gazdát cserél. Bp. 1945.

Továbbélő kultúránk. Húsz éves a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége 1989-2009. Szerk.: Szarvas Irén és Osipowicz Stanislaw. Kiadta a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége. Völgység Nyomda, Bonyhád 2010.

Tóth Ágnes: Telepítések Magyarországon 1945-1948 között. Kecskemét, 1993.

Tündér Erzsébet. Bukovinai székely népmesék. Mesekönyv CD melléklettel. Rézbong Kiadó, 2005

Újvári Zoltán: Népdalok és balladák egy al-dunai székely közösségből. Közlemények a debreceni KLTE Néprajzi Intézetéből 21. Debrecen, 1968.

V. Kápolnás Mária: Ahogy a kormánybiztos látta… Bodor György visszaemlékezése a székelyek letelepítésére. In.: A Völgység két évszázada. Szerk.: Szita László – Szőts Zoltán. Bonyhád, 1991.

Vágó Béla: A székely társadalom a madéfalvi veszedelem korában. Bp. 1957.

Várnai Ferenc: Hadikfalvi székely népdalok. Pécs – Somberek, 1983.

Zeng a lélek. Bukovinai székely népdalok. CD-melléklettel. Kiadta: a Csillagösvény Székely Népdalkör. Kakasd, 2009. Páskum Nyomda, Szekszárd.

Zsók Béla: Az andrásfalvi reformátusok két évszázada. Válogatás az egyházközség levéltári anyagából. Kolozsvár, 2005.